Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van Doomernik Training & Coaching, KvK nummer 706.133.70, hierna te noemen DTC.

2. Grondslag offertes

Offertes zijn gebaseerd op de informatie door opdrachtgever verstrekt. Op-drachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. DTC heeft een inspanningsverplichting en zal de dienstverlening naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Terbeschikkingstelling van infor-matie, medewerkers en werkruimte door opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt opdrachtge-ver tijdig alle documenten en gegevens die DTC nodig heeft. Dit geldt ook voor terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van opdracht-gever, die bij de werkzaamheden van DTC betrokken (zullen) zijn. Als DTC daarom verzoekt, verschaft opdrachtgever op zijn locatie DTC kos-teloos een eigen werkruimte met des-gewenst telefoonaansluiting, fax- en/of Datanetaansluiting, dan wel zorgt op-drachtgever ervoor dat er ten behoeve van trainingen of coachings-trajecten een naar oordeel van DTC passende locatie kosteloos beschikbaar is.

4. Betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Door opdrachtgever of DTC betrekken of inschakelen van derden bij de op-drachtuitvoering geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. Personeel DTC kan in overleg met opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien DTC van mening is dat dit voor uitvoering van de opdracht noodzake-lijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet nadelig beïnvloeden, noch de conti-nuïteit van de opdracht in gevaar bren-gen. Wijziging van het team kan ook op verzoek van opdrachtgever in overleg met DTC plaatsvinden.
Opdrachtgever en DTC mogen tijdens en binnen één jaar na beëindiging op-dracht geen personeel van elkaar in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan uitsluitend met toestemming van de andere partij.

6. Tarieven en kosten

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen secretariaatskosten, reis uren, reis- en verblijfkosten en andere op-drachtgebonden kosten. Voor zover deze niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de kosten die DTC noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van an-dere hiervoor genoemde kostenvergoe-dingen, zal worden doorberekend.

7. Betalingsvoorwaarden

Facturering geschiedt in principe maandelijks.
Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na declaratiedatum.
Voor trainingsopdrachten geldt een aanbetaling van 50%, te voldoen uiter-lijk 10 dagen voor aanvang van de eer-ste trainingsdag. De rest dient te worden voldaan binnen 1 maand na aanvang van de 1ste trainingsdag.
Na die vervaldag wordt wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat inge-brekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan DTC de uitvoe-ring van de opdracht opschorten zonder dat dit tot schadeplichtigheid jegens opdrachtgever leidt. Is opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze te kort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten waaronder vertragings-rente van 1% per maand, ter verkrijging van voldoening, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten zullen niet onderhevig zijn aan rechterlijke matiging. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, is elke opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nako-ming van de verplichtingen zoals hier aangegeven ongeacht tenaamstelling op de declaratie.

8. Wijziging opdracht / meerwerk

Opdrachtgever aanvaardt dat de tijds-planning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daar-uit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht (-uitvoering) ontstaat door toedoen van opdrachtgever, zal DTC de noodzakelijke aanpassingen aanbren-gen, indien de kwaliteit van de dienst-verlening dit vergt. Indien zo’n aanpas-sing leidt tot meerwerk, wordt dit als aanvullende opdracht beschouwd.

9. Duur en afsluiting opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam, worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die DTC verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. DTC kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgeslo-ten, zodra de eindafrekening door op-drachtgever is goedgekeurd dan wel betaald. Binnen een termijn van 30 da-gen na goedkeuring dient opdrachtgever DTC hierover te berichten. Indien op-drachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening ge-acht te zijn goedgekeurd. Indien op-drachtgever controle wenst door een accountant op de declaratie van DTC, dan wordt daaraan medewerking ver-leend. De kosten van zo’n controle zijn voor rekening van opdrachtgever.

10. Tussentijdse beëindiging / ver-schuiven data / annuleren

Open trainingen: Wanneer DTC startda-ta, tijdstippen en/of locaties opgeeft, zijn deze indicatief. DTC spant zich in de trainingen op de aangegeven da-tum/tijd/locatie te laten plaatsvinden, maar behoudt zich het recht voor om – indien noodzakelijk – deze te wijzigen. DTC heeft bij onvoldoende deelname tot 5 dagen voor aanvang het recht een training te annuleren of uit te stellen. Bij uitstel wordt opdrachtgever ge-vraagd om de training op latere datum te volgen. Indien door overmacht van de zijde van DTC een training geen doorgang kan vinden, heeft opdrachtge-ver het recht kosteloos een andere trai-ning uit het programma van DTC met eenzelfde of lagere prijs te kiezen. Een duurdere training is ook mogelijk met bijbetaling van het verschil. Eventuele met annulering of uitstel verband houdende kosten of schade worden niet door DTC vergoed. Indien een training is volgeboekt, schuift de inschrijving door naar de volgende ge-plande datum. Als opdrachtgever ver-hinderd is dient hij/zij dit tijdig aan DTC bekend te maken. DTC bepaalt of, en zo ja welke, mogelijkheden tot inha-len er zijn. Overige: Opdrachtgever en DTC kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig be-eindigen, indien een van hen van me-ning is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de ver-strekte opdracht en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Voor-tijdige beëindiging dient door de beëin-digende partij gemotiveerd en per aan-getekend schrijven aan de wederpartij kenbaar gemaakt te worden.
Indien opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaat, heeft DTC van-wege bezettingsverlies recht op com-pensatie volgens de uitgangspunten: -Opdrachtgever vergoedt bij annulering meer dan 6 weken voor aanvang van de opdracht, 25% van het totaalbedrag van de opdracht aan DTC. -bij annulering binnen 6 weken voor de eerste uitvoeringsdatum plaats, wordt dit percentage verhoogd naar 50%.
-bij annulering binnen 4 weken voor de eerste uitvoeringsdatum plaats, wordt dit percentage verhoogd naar 100%.
– Bij het verschuiven van data door opdrachtgever, binnen 8 weken voor uitvoering van elke opdracht, is 25% verschuldigd.
– Bij het verschuiven van data door opdrachtgever, binnen 4 weken voor uitvoering van elke opdracht, is 50% verschuldigd.
DTC mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn in-vloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. DTC behoudt daarbij aanspraak op be-taling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
In geval van liquidatie, (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zo-ver niet binnen 3 maanden opgeheven – ten laste van opdrachtgever, schuldsa-nering of andere omstandigheid waar-door opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het DTC vrij de overeenkomst terstond en met directe ingang buitenge-rechtelijk op te zeggen, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Vorderingen van DTC op opdrachtge-ver zijn dan direct opeisbaar.

11. Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het onderzoek resultaat zijn opgeno-men, zijn en blijven eigendom van DTC. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toe-stemming van DTC.
Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht, m.u.v. verstrekte software (licenties). Ingeval van tussentijdse beëindiging door opdrachtgever, is het voorgaande ook van toepassing.

12. Vertrouwelijkheid

DTC is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever. DTC zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voor-zorgsmaatregelen nemen ter bescher-ming van de belangen van opdrachtge-ver. Opdrachtgever zal zonder toe-stemming van DTC aan derden geen mededeling doen over de aanpak en werkwijze van DTC en dergelijke

13. Aansprakelijkheid

DTC is aansprakelijk voor de tekortko-mingen in de uitvoering van de op-dracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door DTC van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de be-trokken opdracht mag worden ver-trouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is beperkt tot 50% van het honorarium dat DTC voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met langere doorlooptijd dan een half jaar, geldt een beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 3 maanden. Eventuele aanspraken dient opdrachtgever dienen binnen 6 maan-den na einde opdracht in te dienen, bij gebreke waarvan opdrachtgever zijn rechten verliest.

14. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen met DTC is uitsluitend Nederlands recht van toe-passing. Geschillen kunnen worden opgelost via mediation. Indien partijen desondanks niet tot elkaar komen, zal het geschil – eventueel in afwijking van normale bevoegdheidsregels – worden voorgelegd aan de kantonrechter in het arrondissement van DTC. Daarbij komen partijen uitdrukkelijk overeen dat hoger beroep van de uit-spraak in eerste aanleg openstaat (artt. 96/332/333 Rv).